EXPLORA Instituut voor Psychologie en Orthopedagogiek

EXPLORA Instituut biedt gecontracteerde zorg Basis-GGZ en WMO aan volwassenen en aan kinderen/jongeren. Het gaat hierbij om gespecialiseerde hulp. Deze hulp wordt vergoed door de zorgverzekeringen en de gemeenten.

EXPLORA - Volwassenen (vanaf 18 jaar - 60+):

- Behandeling en Begeleiding bij uiteenlopende psychische problemen in verband met zorgtaken, zelfontwikkeling, reïntegratie en revalidatie. Ook kan kortdurende ambulante hulp (i.s.m. een thuiszorgorganisatie) bij complexe thuiszorg situaties worden aangevraagd.

- Begeleiding bij problemen tweede taal verwerving (NT2), leerstoornissen.

- Dagopvang en Begeleiding in het kader van (re)integratie en revalidatie, op de locatie van EXPLORA of als Ambulante hulp.

EXPLORA - Kinderen & Jeugd (0-18 jaar):
Hulpverlening aan kinderen en/of ouders en begeleiders: in gezin, onderwijs, opvang, zorgbedrijf, begeleid wonen, jeugdinstelling.

- Behandeling op het gebied van: gedrags- en ontwikkelingsproblemen, vroeg kinderlijke ontwikkeling (baby- en peuterobservatie), ouder- en kind contact, sociaal-emotionele problemen, verslaving, gezins- en opvoedproblemen, onderwijs-leerproblemen.

- Speltherapie en -diagnostiek.

- Onderzoek naar het Belang van kinderen in het Vreemdelingenrecht.

- Onderzoek in het kader van Gesloten Plaatsing Jeugd (Jeugdzorg Plus).

- Onderwijs- en Ontwikkelings Begeleiding (schoolpsycholoog/orthopedagoog):
school- en beroepskeuze onderzoek, intelligentieonderzoek (o.a. LVB en hoogbegaafdheid), laaggeletterdheid, leerachterstanden, problemen tweede taal verwerving (NT2), leerstoornissen, externe ambulante begeleiding bij LWOO en Praktijk Onderwijs.

Locaties

Zij-ingang Joan Melchior Kemperstraat
Van Hallstraat 25 HS-A, 1051 GX Amsterdam
Huidige locatie: Onbekend